Navigation :  บริการกรม  การจดทะเบียนธุรกิจ  งานถ่ายโอนงานทะเบียนพาณิชย์   
 

๑) ข้อกฏหมาย
     - พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙
     - ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง การตั้งสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับ ที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
     - ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
     - คำสั่งสำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ ๑/๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตัวเลขทะเบียนพาณิชย์ และเลขคำขอจดทะเบียนพาณิชย์และเลขคำขอจดทะเบียนพาณิิชย์ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓
     - คำสั่งสำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ ๒/๒๕๕๓ เรื่อง ให้จัดส่งสถิติและข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓
     - กฏ คำสั่ง อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนพาณิชย์
๒) แนวทางการถ่ายโอนภารกิจงานจดทะเบียนพาณิชย์
      - การเตรียมความพร้อม ถ่ายโอนงานทะเบียนพาณิชย์
             - ขอความร่วมมือแจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลเตรียมความพร้อม ถ่ายโอนและรับโอนงานจดทะเบียนพาณิชย์
             - การถ่ายโอนภารกิจงานทะเบียนพาณิชย์ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล
             - ตัวอย่างคำสั่งมอบหมายให้ พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ และ นายทะเบียนพาณิชย
     - แนวทางปฏิบัติในการถ่ายโอนภารกิจการจดทะเบียนพาณิชย์
     - บันทึกช่วยจำ ในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการถ่ายโอนการจดทะเบียนพาณิชย์ ให้แก่เทศบาล และ องค์บริหารส่วนตำบล วันอังคารทีี่ 21 ธันวาคม 2553
๓) ดาวน์โหลดแบบพิมพ์
    - คำแนะนำการใช้งาน
    - แบบพิมพ์จดทะเบียนพาณิชย์
    - แบบตรวจค้น/ขอหนังสือรับรองและคัดสำเนาเอกสาร
    - การพิมพ์ใบทะเบียนพาณิชย์(พค.0403 )
           - คำแนะนำ
           - ระบบพิมพ์ใบสำคัญทะเบียนพาณิชย์
     - สั่งซื้อใบทะเบียนพาณิชย์และแฟ้มทะเบียนพาณิชย์
     - สถานที่ติดต่อขอเบิกใบร้านค้าลิขสิทธิ์
๔) รายงานจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่, เปลี่ยนแปลง, เลิก) (รายงานภายในวันที่ 15 ของเดือน ถัดไป ทาง E-mail  สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดที่เทศบาล และอบต.นั้นตั้งอยู่ )
     - รายชื่อ E-mail สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า
     - ตัวอย่างแบบรายงานจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่, เปลี่ยนแปลง, เลิก)
     - วิธีการบันทึกข้อมูลรายงานจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่, เปลี่ยนแปลง, เลิก)
     - ตัวอย่างการกรอกข้อมูลรายงานจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่, เปลี่ยนแปลง, เลิก)
๕) รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ( รายงานทุกวันที่มีการรับจดทะเบียนทั้งหมด ทาง E-mail : e-commerce@dbd.go.th )
     - แบบรายงานทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์_ข้อมูลผู้ประกอบ
     - แบบรายงานทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์_ข้อมูลเว็บไซต์
๖) รหัสประเภทธุรกิจ
๗) ตัวอย่างรายการสินค้าที่เป็นพาณิชยกิจ
๘) คู่มือการจดทะเบียน
     - คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙
     - คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์ และพนักงานเจ้าหน้าที่
๙) ตัวอย่างสัญญาห้างหุ้นส่วนสามัญและหนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่
     - หนังสือสัญญาเข้าหุ้นส่วน
     - สัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติม
     - สัญญาเลิกห้างหุ้นส่วน
     - หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่

๑๐) ดาวน์โหลดเลขทะเบียนพาณิชย์สำหรับผู้ประกอบพาณิชย์เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือห้างหุ้นส่วนสามัญหรือนิติบุคคลที่มิได้จดทะเบียนในประเทศไทย

๑๑) คำถาม-คำตอบ
๑๒) คำถามที่พบบ่อย

สำนักทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการแนะนำ ติดต่อสอบถามได้ที่

E-mail : regis_c@dbd.go.th

Tel : 02 5474446-7